Marlon muebeitoa yu ajue beisie.

Marlon muebeitoa yu ajue beisie.
Let's learn a foreign language!

sexta-feira, 29 de maio de 2009

Biblical exerpts in Scottish Gaelic

“Oir is ann mar sin a ghràdhaich Dia an saoghal, gun tug e a aon-ghin Mhic fhèin, a-chum is ge b’ e neach a chreideas ann, nach sgriosar e, ach is gum bi a’ bheatha shìorraidh aige.” (Eòin 3: 16)

“Oir is e tuarasdal a’ pheacaich am bàs; ach is e saor-thìodhlac Dhè a’ bheatha mhaireannach ter Iosa Crìosd, ar Tighearna.” (Romanaich 6: 23)

“Ar n-Athair a tha air nèamh,
Gu naomhaichear d' ainm.
Thigeadh do rìoghachd.
Dèanar do thoil air an talamh,
mar a nìthear air nèamh.
Tabhair dhuinn an-diugh ar n-aran làitheil.
Agus maith dhuinn ar fiachan,
amhail a mhaitheas sinne dar luchd-fiach.
Agus na leig ann am buaireadh sinn;
ach saor sinn o olc:
oir is leatsa an rìoghachd,
agus an cumhachd,
agus a ghlòir,
gu sìorraidh. Aimen. (Mata 6: 9-13)

Nenhum comentário: