Marlon muebeitoa yu ajue beisie.

Marlon muebeitoa yu ajue beisie.
Let's learn a foreign language!

quarta-feira, 7 de março de 2012

Numbers in Yuelami - Raykue Yuelamilei

Base-7 counting system

0. bamue

1. jivue, vo-
2. asei (-saxei), za-
3. latao, la-
4. yaboa, ya-
5. reyue, re-
6. zonie, zo-
7. miexao, mie- (mei-)


8. miejivue
9. miesaxei
10. mielatao
11. meiyaboa
12. miereyue
13. miezonie
14. zamixao, zamie- (zamei-)


15. zamiejivue
16. zamiesaxei
17. zamielatao
18. zameiyaboa
19. zamiereyue
20. zamiezonie
21. lamixao, lamie- (lamei-)


22. lamiejivue
23. lamiesaxei
24. lamielatao
25. lameiyaboa
26. lamiereyue
27. lamiezonie
28. yamixao, yamie- (yamei-)


29. yamiejivue
30. yamiesaxei
31. yamielatao
32. yameiyaboa
33. yamiereyue
34. yamiezonie
35. remixao, remie- (remei-)


36. remiejivue
37. remiesaxei
38. remielatao
39. remeiyaboa
40. remiereyue
41. remiezonie
42. zomixao, zomie- (zomei-)


43. zomiejivue
44. zomiesaxei
45. zomielatao
46. zomeiyaboa
47. zomiereyue
48. zomiezonie
49. memixao


50. memiejivue
51. memiesaxei
52. memielatao
53. memeiyaboa
54. memiereyue
55. memiezonie
56. mievomixao

63. miezamixao, miezamie- (miezamei-)

70. mielamixao, mielamie- (mielamei-)

77. meiyamixao, meiyamie- (meiyamei-)

84. mieremixao, mieremie- (mieremei-)

91. miezomixao, miezomie- (miezomei-)

98. zamemixao, zamemie- (zamemei-)
99. zamemiejivue
100. jeyue

Poetry in Yuelami, 10 - Kalarao Yuelamilei (mielatao)

Tayazue

Eijalavao muebeitoa Takatomao
Ya Tabaymitao jasuzei
Moavaroa, mueyuemanazoa beitomao
Nusie, muebasoayazemoa zaka biela
Mierutao rosao beituzei
Moabue moaroa revesaot anela

Avao reiyxajao zumao muebeitunoa
Tayazue eixas Evoasie
Maybuyoa yhurao vuzei muebalunoa
Resolaotao bena mibaos oalosao
Anosiroa Takueroasie
Mueziroa, ramao muevoatoa yu osao

Yanuzei Tasabakujao vuevhitoa
Kataluzei reroala
Yasoashie, yu kayuevuroa moalitoa
Laserayue, moasoatoa zuematazei:
Vuyoa vueti rejara
Etuyzuxue valivue natomazei.

Poetry in Yuelami, 9 - Kalarao Yuelamilei (miesaxei)

Janolue Taseishasie

Yelazeis einasuyoa zueselixao
Tajievamoa moaruevosei
Yasaroa muerienalei lamao lixao
Yelazei burao moakase jalo
Yasoa Mexeiyue zuenosei
Moaruenoyoalei ye Talietamo

Veiyhazei jueva vuevhoatoa bieta
Nuzei moarieziemarojei
Ya jonaoylaxue vuzei revaxa
Moazei nuebeitoas anelo je rivoa
Je yelao yeis oaroas ojei
Moalei yei Tamatoayoa vuesoashivoa

Ya maoyruyoa Yhasoazei laseijalao
Mazunie vamue nuemaroa
Tazueraturoa nutao laratalao
Muebazele moaroa laloatao moabue
Nuzei keya moasonaroa
Mueyuesoleroa resaritao koabue.

Poetry in Yuelami, 8 - Kalarao Yuelamilei (miejivue)

Tavuloa

Mesemuyoas olunie mueyuevitoa
Yu oamao kueta zuekivao
Zetazeis ananao beiyoa muezitoa
Mueyoaloa meikixao Tabeiyalazei
Yu ramao Taseijalivao
Beijete zoteina yu erobazei

Tavarayoas are voatuzei zha
Bavixue beibhayuelasoa
Tasetuezoayoa beimetoas eixa
Ye Tayajojhao rosane vaji
Yu omeyuzei moarasoa
La moalexazoa yu beitayoa mi

Loka moalayoa vuloa Tazeitasie
Beizei lanokeiraza
Yu lolatao labeitei Talaxasie
Evoaxue muebalariexivoa lemao
Moayoa beinasoat ona
Bazuyoa muetaratoa maoyrue vemao.

Poetry in Yuelami, 7 - Kalarao Yuelamilei (mixao)

Tanuyao

Eva moabeitemoa yei voa buesoashie
Zerani beilei rematei
Zu mao yu Tabarielayoa Yhasoashie
Yu vejue beisie eixa reveizajao
Evoalei beitao rejatei
Mueruekievazivei Taseijalajao

Yeisa moazuebeitoa yei voa vholoasie
Vielutao bavoyuelasei
Beisashoa bi ramuzei Takueroasie
Keviexa mueratueno Taziemarao
Lexuyoa za beiriemasei
Yu azielunie mulei laxemarao

Zuesoja moabeitoa yei voa luezasie
Yelazei beisie lalixei
Yu oyazajao ramao Tareiyxasie
Beirienuyhei zaka yei Tamatoazei
Reluzei beitao lavixei:
Beirievoatei yei jievaoteis atoazei!

Poetry in Yuelami, 6 - Kalarao Yuelamilei (zonie)

Tamarao

Yu eiranolao maoyoa muenareloa
Luyzalei nakao jueva
Yu yhasaroas ojao veri beimeloa
Yamavuxue beizeis eixa riebalue
Matoanie zumei kueta
Yes enoyoa, kietazei rielekalue

Beizeis oaroa zeilei maoriesolaotei
Buera beiyele jalo
Vama rielixue voayzei beisie laotei
Talexuyoa beinere zoteina
Tavaoyxazei maovalo
Beizei kaza maosotero niela

Maoxue bi yu kamazei beimativoa
Laloata ya Tazuyharoa
Alebanao Tavoaytao nuebeitivoa
Viena beilei revarao yu vamuzei
Vozuemasao yu yhelaroa
Beiruekasei, maorievaxei nabuzei.

Poetry in Yuelami, 5 - Kalarao Yuelamilei (reyue)

Tabetayrao

Tabetayrayoa lativao keya
Maos aya vuyoa vovhalao
Aneruzei muebasesheiyoa ka?
Takoaranie lanayela yu vamue
Vuxue moalei lariekalao
Veitesazei muebeitoa, anao bamue

Kazuzhei veirao yelatao baluyoa
Vuyoa bi moazuebeikazoa
Yeis oazei rotisei baza kotuyoa
Moazeis anela mueliexe bove
Ya joaykuzei muenolazoa
Voaytazei manue oatue ozaole

Zueviena muebetaroa Tasabakue
Aneta vueseijalozei
Kinao muesariete kaji nevakue
Tanorao muebeitoa zaka vielanao
Joaranei voayxue zo kozei
Yu Talueyayhoa jeli liematanao

Poetry in Yuelami, 4 - Kalarao Yuelamilei (yaboa)

Tabeiyalijao

Nuenoabitoa nelayxao matana
Ye navozeis etoayuyhoa
Beikaxoa moayoa lavoatei rama
Yu vamuzei zhaka moazuesoleroa
Azeyluzei naokayuyhoa
Talamuroa borama beizaleroa

Yu vejuroa mueyuevexieve vhikue
Joayayhoa laoni bena
Kinao mueyuevietaboa Talarikue
Tasobazei beijatoas ozaole
La nuesoabares ona
Ya noayrazao, moayoa beisajaore

Mieruxue, beibheitoa bieta zueveiyei
Jaseva muyoa bazi
Tasabakuxue, moabeitoa tareivei
Beizei boya balazuenorekaolei
Kinao moaxue obari
Moazei juenoala beibhatasozaolei!

Poetry in Yuelami, 3 - Kalarao Yuelamilei (latao)

Riesomao

Obao yu oliebulei resanazao
Beilue mulei lazabixao
Je varao yu oamalei lareitazao
Anosi yu mararoa lalaye
Yu jekayoa mi meikixao
Moasozaloa rayosi zuekaye

Zuejaymatao buesuzei laviexa
Moavere nuzei jalo
Muabaseishoa bove bamue yeta
Kinao yu rotuyoa yhoka nayelue
Momasoa luema yeibo
Moalieneiroa la mueratoa yu elue

Ya jieloybao nuymoaroa renojirao
Muesaritoa veiyana
Yei zueloalei mueyueseinasoa birao
Talaxeiyoas ashomasie joaranao
Jemazie zhunei zera
Moababheitojoa mieruzei metanao.

Poetry in Yuelami, 2 - Kalarao Yuelamilei (asei)

Nabue kayao

Yu nabuxue moxuzei yu jaotatao
Muenoroa moabue aya
Yu bazuxue yu yhasayoa relatao
Oamayoa mi yeixoasie rienievazue
Riesakotue eileva
Moariezuyei, mueruevoatei Tayazue

La yu juezaroa nomibao zeluyoa
Ya jonaoylanie lavi
Ruevosue Yasoa rezelei jetuyoa
Ya beiytitao veibuyuzei mirao
Talaxixhue ayeivi
Rexeitao, mueriesoyazei Tajirao

Muerueziemarunei ya veiyhao vamao
Takueroalei laseijalei
Yu Tanorajao vielanao zo lamao
Biela beibhasoatoa yelazeis oarao
Zeilao muzei moarievalei
Muetayuenevazoa yu nabue bhoarao!

Poetry in Yuelami, 1 - Kalarao Yuelamilei (jivue)

Leisao layuevitao

Talomoayoa laonie boya bemutao
Eliexuzei nuebajetoa
Maoyrue yu zietalei keya larutao
Vieleba nobelasie yu yhelakue
Zevao bena mueyuezetoa
Nuyoa muebazietuene jiejhasakue

Nuebasoate jalonuzei jieluyoa
Zuesayeivi vhozeita
Nuesoashe zakas eiyjasie mabuyoa
Vejue aya muenoraonatabe
Mueruevilei loyueka
Jisue Tasanosilei larieke

Yu balatasashue muezuezhetazoa
Barielazei zherani
Aynuxue, Evoalei mueyuekievazoa
Kinao rievazuzhei mieleisueno
Taloarieseiyoa vueti
Mienolaze koatoyxazei jalo.