Marlon muebeitoa yu ajue beisie.

Marlon muebeitoa yu ajue beisie.
Let's learn a foreign language!

segunda-feira, 25 de maio de 2009

Hawaiian Lessons

HA’AWINA ‘EKOLU (Lesson Three)

Papa'ölelo (vocabulary list)
a pau - all, entirely
e 'ölelo hou mai - repeat (say it again)
aloha ahiahi - good evening
e 'olu'olu 'oe - please
aloha 'auinalä - good afternoon
hoa aloha; hoa - friend
aloha aumoe - good night
hou - new, again
aloha awakea - good midday (not translated in English)
mäluhiluhi - tired
aloha kakahiaka - good morning
no ke aha - why
aloha käua - greetings (between us two)
no ka mea - because
'ano - somewhat, rather
'öma'ima'i - sick
auë - my goodness, oh my [an expression]
pehea - how
e ho'opili mai - mimic me; repeat after me
pehea 'oe - how are you?
e kala mai - excuse me, pardon me

Päpä'ölelo (conversation)

Koa: Aloha käua! Hello!
Nani: Aloha nö e Koa! Hello indeed Koa!
Koa: Pehea 'oe e Nani? How are you Nani?
Nani: Maika'i, mahalo. A 'o 'oe? I'm fine thank you. And you?
Koa: Maika'i nö, mahalo. He aha kënä? Fine thanks. What is that (near you)?
Nani: He mai'a këia. This is a banana.
Koa: He mai'a? A pehea ka mai'a, 'ono? A banana? And how is it, delicious?
Nani: 'Ae, 'ono loa ka mai'a. Yes, the banana is very delicious.
Koa: He aha këlä mea? What is that thing?
Nani: He noho hou këlä. That is a new chair.
Koa: E 'olu'olu 'oe, e 'ölelo hou mai. Please repeat.
Nani: He noho hou këlä. That is a new chair.
Koa: Mahalo e Nani. He hoa maika'i 'oe. Thanks Nani. You are a good friend.
Nani: Mahalo e Koa, aloha käua. Thanks Koa, bye.
Koa: Aloha nö e Nani. Bye Nani.

Nä Papani (pronouns)

The papani in Hawaiian are a bit more extensive than in English. They are specific as to the number of people and whether you are including or excluding the person spoken to. More papani will be introduced in each lesson.

'olua - you two (dual)
'oukou - you (more than two)
läua - they two (dual)
läkou they (more than two)

note: because these papani are plural, you need to place nä or mau directly in front of the kikino to indicate that you are talking about more than one thing.

'o 'oukou nä kumu hula – “all of you are the hula teachers”
he mau haumäna hula 'olua – “you two are hula students”
he mau Päkë läua – “they (two) are Chinese”
he mau mo'o läkou – “they (+2) are lizards”

Päpä'ölelo (conversation)

Leo: Aloha käua! Hello!
Moana: Aloha käua. Hello
Leo: Pehea 'oe e Moana? How are you Moana?
Moana: Maika'i nö au, mahalo. A 'o 'oe? I'm fine thank you. And you?
Leo: 'Ano mäluhiluhi au. I'm somewhat tired.
Moana: No ke aha? Why?
Leo: 'Öma'ima'i au. I'm sick.
Moana: Auë! A pehea kou mau mäkua? Geez! And how are your parents?
Leo: 'Ano 'öma'ima'i läua. They're all rather ill.
Moana: Auë! 'Öma'ima'i 'oukou a pau! Aw! They are all sick!

Note: the 'o marker is used in front of 'oe.

Nenhum comentário: