Marlon muebeitoa yu ajue beisie.

Marlon muebeitoa yu ajue beisie.
Let's learn a foreign language!

segunda-feira, 25 de maio de 2009

Hawaiian Lessons

HA’AWINA ‘EONO – Lesson Six

Papa'ölelo

'ai - to eat
lumi - room
'äina - land
ma'i - sick
akua - god
maka'u - afraid, fear
alanui - road, street
mana'o - to think, thought, idea
ali'i - chief
maopopo - to understand, to be known
aloha 'ino - too bad, what a pity, how awful
mea 'ai - food
'ane'i - here
moku - island, ship
'eha - to hurt, pain, sore
mo'olelo - story
hale ma'i - hospital
mo'opuna - grandchild
hanohano - to glorify, to honor, glorious, magnificent
na'auao - intelligent, wise
hemahema - awkward
na'aupö - ignorant
hilahila - shy, ashamed, embarrassed
namu - to mumble
hua - fruit, seed
nehinei - yesterday
huahelu - number
nïnau - to ask questions, to inquire
hua'ölelo - word
'ö - there (distant)
ipo - sweetheart
papa he'enalu - surf board
ka'a - car
papa'ele'ele - black board
käma'a - shoe
pane - answer, to answer
kauka - doctor
päpale - hat, to wear a hat
kinipöpö - ball
pä'ü - woman's skirt
kü'ai mai - to buy
pepa - paper
kü'ai aku - to sell
pupuka - ugly
lä'au - medicine, wood, stick
pupule - crazy
lähui - race, ethnicity
pü - together, too (kähulu with verbs)
lani - heaven, sky
u'i - handsome, beautiful
lei - garland
wahi - place
lole - clothes, clothing, to wear clothes
wai - water (fresh)

Pepeke henua & the use of aia. The pepeke henua (locational sentence) is used to tell where or when something is either in relation to space or time. po'o piko 'awe

Aia ke kumu ma 'ane'i - The teacher is here
Aia 'o Manu i ka hale - Manu is in the house
Aia 'o Glendale ma Kaleponi - Glendale is in California
Aia 'o Pono me 'oe - Pono is with you
Aia 'o ia i ka länai - He is on the lanai
Aia ko'u hale ma ke alanui Central - My house is on Central Avenue.
Aia ka papa 'ölelo Hawai'i i nehinei - The Hawaiian language class was yesterday.

When the 'awe is a papani or i'oa, then the 'awe comes before piko.

po'o aia + 'awe location + piko

Aia iä Pi'i ka'u penikala? Does Pi'i have my pencil?
Aia iä 'oe ka helu kelepona? Do you have the telephone number?
Aia iä wai ka puke? Who has the book?
Aia ia'u ke käma'a - I have the shoe

Nä 'ami nono'a: kino'ö & kino'ä (o & a possessives) There are two possessive forms in Hawaiian to mean "of": the o form and the a form. The use of a versus o depends on what is being possessed.

O category: Things that you have no control over like older relatives, siblings, emotions or body parts. Things that are not living also fall into this category. Things that you can get into (ride), on, under, behind or wear as well as things you inherit, fall into this category.

A category: Things that you make, generate, obtain, acquire or achieve throughout life such as animals or children, fall into this category.

o category a category po'e: hoaloha, akua, ali'i, kupuna, tütü makua, po'e, lähui po'e: käne, wahine, ipo, keiki, mo'opuna kumu, haumäna ko ke kino: kino, lima, poli, po'o nä lole: käma'a, lole, päpale, pä'ü nä painu: hele nä painu: hana, hele, helu, heluhelu, namu, nïnau, 'ölelo, pane nä meme'a 'a'ano/hehele/hamani: akamai, aloha, 'eha, hanohano, hau'oli, hemahema, hilahila, maka'u, ma'i, mana'o, maopopo, na'auao, na'aupö, nani, pupule, u'i, pupuka conveyances: ka'a, papa he'enalu, wa'a kekahi mea 'ë a'e: 'äina, hale, inoa, kula, lani, lei, lumi, mo'olelo, moku, noho (chair), wahi kekahi mau mea 'ë a'e: 'ai, hua, huahelu, hua'ölelo, mea'ai, papa'ele'ele, penikala, papa (class), pepa, puke, wai, kinipöpö

There are some words where the meanings change depending if you're using an a or o possessive.
lei ko'u - my lei (to wear) lei ka'u - my lei (lei that I made)
ki'i ko'u - my picture (of myself) ki'i ka'u - my picture (a picture that I made/took)

Other examples will be given later in future lessons.

Päpä'ölelo

U'ilani: Aloha e Ku'uleialoha! Pehea 'oe? Aloha Ku'uleialoha. How are you?
Ku'uleialoha: 'Eha ko'u po'o. My head hurts.
U'ilani: Auë, aloha 'ino! No ke aha? Aw, too bad. Why?
Ku'uleialoha: 'Ano 'öma'ima'i au. I'm kind of sick.
U'ilani: A pehea kou mau mäkua? A käu mau keiki? And how are your parents? And your children? Ku'uleialoha: Maika'i läkou apau, a e hele ana ka'u mau keiki i ke kula. They are all fine and my children are going to school.
U'ilani: He mea maika'i nö këlä! E hele ana 'oe i ke kauka? That's good! Are you going to the doctor? Ku'uleialoha: 'Ae, a e kü'ai mai ana au i ka lä'au. Yes and I'm going to buy medicine.
U'ilani: E mälama pono e Ku'ulei. A hui hou! Take care Ku'ulei. See you later.
Ku'uleialoha: Mahalo e U'i! A hui hou aku nö. Thank you U'i! See you later then.

Nenhum comentário: