Marlon muebeitoa yu ajue beisie.

Marlon muebeitoa yu ajue beisie.
Let's learn a foreign language!

sexta-feira, 22 de agosto de 2008

Mais algumas frases em Gaélico Escocês (Gàidhlig)

Na h-Abairtean (the Phrases)

"Dè an t-ainm a tha oirbh?" (Jeh un TAH-num uh HAW-ruv?) What's your name?
"'S mise.....(insert your name)." (SMIH-shuh...) "My name is..."
"Ciamar a tha sibh?" (KIM-mer uh HAH shiv?) "How are you?"
"Tha gu math, tapadh leibh." (HAH guh MAH, TAH-puh LEH-eev) "I'm well, thank you."
"Dè tha thu a dèanamh?" (Jeh HAH oo uh JEE-ah-nuv?) "What are you doing?"
"Chan eil mi a' dèanamh càil." (chahn-yel mee uh JEE-ah-nuv KAHL) "I'm not doing anything."
"Tha mi airson Gàidhlig ionnsachadh." (hah mee EHR-sawn GAH-lik YOON-sa-hugkh) "I want to learn Gaelic."
"A bheil an t-acras ort?" (Uh VEHL uhn TAH-krus orsht?) "Are you hungry?"
"Ceart gu leòr. Tha an t-acras orm." (Kyarsht guh LYAWR. Hahn TAH-krus AW-rum) "You bet. I'm hungry."
"Bu toigh leam bracaist a ghabhail." (Boo tuh LUH-oom BRAH-kawsht uh GAH-ull) "I would like to have breakfast."
"Càit a bheil an taigh beag?" (KAHTCH uh vehl un tye bek?) "Where's the bathroom?"
"An toir thu dhomh pòg?" (Un TUH-r oo ghawnh pawk?) "Will you give me a kiss?"
"Cha toir, ach bheir mi dhut sgailc!" (Chah TUH-r, ach vehr mee ghoot skahlk!) "No, but I'll slap you!"
"Slàinte mhòr agad!" (SLAHN-tchuh VORR AH-kut!) "Great health to you!" ("Cheers!")
"Nach i tha teth an-diugh?" (nahch ee hah TCHEH un-DJOO?) "Isn't it hot today? (It's hot today.)"
"Bha e brèagha an-de." (Vah eh BREE-uh un-DJEH) "It was beautiful yesterday."
"Cò an caora sin còmhla riut a chunnaic mi an-raoir?" (Kaw uhn KEU-ra shin KAW-la root uh CHOO-nik mee uhn-royer?) "Who was that sheep I saw you with last night?"
"Cha b'e sin caora, 'se sin mo chèile a bha innte!" (Chah beh shin KEU-ra, sheh shin moe CHYEH-luh uh vah EEN-tchuh!) "That was no sheep, that was my spouse!"
"Tha gaol agam ort." (Hah GEUL AH-kum orsht) "I love you."
"Tha gaol agam ort-fhèin." (Hah GEUL AH-kum orsht-HEH-een) "I love you too."
"Chan eil fhios agam." (CHAHN-yel iss AH-kum) "I don't know."
"Dè tha thu ag iarraidh?" (jeh HAH oo ug EE-uh-ree) "What do you want?"
"Tha mi ag iarraidh briosgaid!" (hah mi ug-EE-uh-ree BRISS-kahtch) "I want a cookie!"
"'S toigh leam briosgaidean gu mòr!" (STUH LUH-oom BRISS-kaht-chun goo MAWR) "I like cookies -- a lot!"
"A bheil Gàidhlig agaibh?" (uh vil GAH-lik AH-kiv) "Do you speak Gaelic?"
"Tha, beagan." (hah, BECK-un) "Yes, a little."
"Dè thuirt thu?" (jeh HOORSHT oo) "What did you say?"
"Can a-rithist sin?" (kahn uh-REE-isht shin) "Say that again?"
"Chan eil mi a' tuigsinn." (chan-yel mi uh-TOOK-shin) "I don't understand."
"Tha mi duilich." (hah mee DOOH-lich) "I'm sorry."
"Gabhaibh mo leisgeul." (GAHV-iv moe LESH-kul) "Excuse me."
"Ceart gu leòr." (kyarsht guh LYAWR) "Right enough" -- "Okay."
"Tha sin glè mhath!" (hah shin gleh VAH) "That's very good!"
"'S math sin!" (SMAH-shin) "Great!" -- "Terrific!"
"Ma 'se ur toil e." (mah sheh oor TUL-leh) "please."
"Tapadh leat." (TAH-puh LAHT -- also -- TAHplett) "Thank you."
"Mòran taing." (MAW-run TAH-eeng) "Many thanks."
"'Se do bheatha." (sheh doe VEH-huh) "You're welcome."
"Mar sin leibh an dràsda." (mahr shin LEH-eev un DRAHSS-tuh) "Ta ta for now."

Um comentário:

Sybylla disse...

Adoro a cultura da Grã Bretanha medieval. Gostei muito das frases. Valeu!