Marlon muebeitoa yu ajue beisie.

Marlon muebeitoa yu ajue beisie.
Let's learn a foreign language!

sexta-feira, 22 de agosto de 2008

Frases úteis em Gaélico Escocês / Scottish Gaelic Useful Sentences

English
Gàidhlig (Scottish Gaelic)
Welcome
Fàilte, Ceud mìle fàilte

Hello
Halò, Ciamar a tha thu/sibh?

How are you?I'm fine, thanks. And you?
Ciamar a tha thu/sibh? Dè mar a tha thu/sibh?
Tha gu math, tapadh leat/leibh. Ciamar a tha thu/sibh-fhein?

What's your name?My name is ...
Dè an t-ainm a th'ort (inf/sg) / Dè an t-ainm a th'oirbh (frm/pl)
Is mise ...

Where are you from?I'm from ...
Co às a tha thu/sibh?
'Sann à ... a tha mi

Pleased to meet you
Tha mi toilichte ur coinneachadh (frm/pl)Tha mi toilichte do choinneachadh (inf/sg)

Good morning
Madainn mhath

Good afternoon/evening
Feasgar math

Good night
Oidhche mhath

Goodbye
Beannachd leat/leibh, Mar sin leat, Cheery

Good luck
Sealbh math dhuit/dhuibh!Gur math a thèid leat/leibh!Piseach! Piseach mhath ort/oirbh!G'un robh math agad!

Cheers/Good health!
Slàinte! (health)Slàinte mhath! (good health)Slàinte mhor! (great health)Slàinte mhor a h-uile là a chi 's nach fhaic(Great health to you every day that I see you and every day that I don't)

Bon voyage
Turas math dhut/dhuibh!

I don't understand
Chan eil mi 'tuigsinn

Could you speak more slowly?
An urrainn dhut bruidhinn nàs maille? (inf)An urrainn dhuibh bruidhinn nàs maille? (frm/pl)

Could you say that again, please?
A can thu sin a-rithist, ma's e do thoil e? (inf)A can sibh sin a-rithist, ma's e bhur toil e? (frm/pl)An abair sin a-rithist thu, ma's e do thoil e? (inf)An abair sin a-rithist sibh, ma's e bhur toil e? (frm/pl)

Could you write that down, please?
An urrainn dhut sin a sgrìobhadh, ma's e do thoil e? (inf) An urrainn dhuibh sin a sgrìobhadh, ma's e bhur toil e? (frm)

Do you speak Scottish Gaelic?Yes, a little
A bheil Gàidhlig agat/agaibh?
Tha, beagan

Excuse me
Gabh mo leisgeul!

How much is this?
Dè 'phrìs tha seo? Dè tha e 'cosg?

Sorry
Gabh mo leisgeul! Tha mi duilich!

Thank youResponse (You're welcome)
Tapadh leat (inf) Tapadh leibh (frm/pl) Taing mhór Móran taing
'S e do bheatha (inf) 'Se ur beatha (frm)

Where's the toilet?
Càite bheil an taigh-beag?

Would you like todance with me?
A bheil thu 'g iarraidh a dhanns? (inf)A bheil sibh 'g iarraidh a dhanns? (frm)

I love you
Tha gaol agam ort

Get well soon
Faigh na's fearr !

How do you say ... in Scottish Gaelic?
Ciamar a chanas tu/sibh ... ann an Gàdhlig?Dè Ghàidhlig a th'air ... ?

Call the police!
Fònadh chun a' phoileis!

Merry Christmasand a Happy New Year
Nollaig chridheil agus bliadhna mhath ùr

Happy Easter
A' Chàisg sona

Happy Birthday
Là breith sona dhuit/dhuibh

One language is never enough
Chan eil aon chànan gu leòr

My hovercraft is full of eels
Tha mo bhàta-foluaimein loma-làn easgannan

Um comentário:

Anônimo disse...

Hi there to every one, the contents existing at this web page are in fact awesome for people experience, well,
keep up the nice work fellows.

My blog post :: giant online stopwatch.