Marlon muebeitoa yu ajue beisie.

Marlon muebeitoa yu ajue beisie.
Let's learn a foreign language!

quinta-feira, 4 de setembro de 2008

Um pouco de Malgaxe (Malagasy)

Este idioma é falado em Madagascar (mais de 12 milhões de falantes), exótica ilha a sudeste do continente Africano.

This language is spoken in the beautiful Madagascar Island (southeast Africa), by more the 12 million people!

English Malagasy

English Anglisy

Yes Eny

No Tsia

Hello! and How are You? Manao ahoana!

Hello! (rural areas) Salama!

I'm fine, thank you. Tsara fa misaotra.

Goodbye! Veloma!

Please Azafady

Thank you Misaotra

You're welcome Tsy misy fisaorana.

Excuse me Azafady with arm and hand pointing to the ground

Sorry Miala tsiny

Who? Iza?

What? Inona?

When? Rahaoviana?

Where? Aiza?

Why? Fa maninona?

How? Ahoana?

How many? Firy?

How much? Hoatrinona?

What's your name? Iza no anaranao?

For Ho any

Because Satria

I don't understand. Tsy azoko.

Yes, I understand. Eny, azoko.

Help! Vonjeo!

Can you help me please? Afaka manampy ahy ve ianao?

Where are the bathrooms? Aiza no ivoahana?

Do you speak English? Mahay teny anglisy ve ianao?

I do not speak Malagasy. Tsy mahay teny Gasy aho.

I do not speak French. Tsy mahay teny frantsay aho.

I am thirsty. Mangetaheta aho.

I am hungry. Noana aho.

I am tired. Vizaka aho.

I need to pee. Poritra aho.

I would like to go to Antsirabe. Te-handeha mankany any Antsirabe aho.

That's expensive! Lafo be izany!

I'm hungry for some rice. Noana vary aho.

What can I do for you? Inona no ataoko anao?

I like... Tiako...

I love you. Tiako ianao.

Numbers

one iray

two roa

three telo

four efatra

five dimy

six enina

seven fito

eight valo

nine sivy

ten folo

eleven iray ambin'ny folo

twelve roa ambin'ny folo

twenty roapolo

thirty telopolo

forty efapolo

fifty dimampolo

sixty enim_polo

seventy fitopolo

eighty valopolo

ninety sivinfolo

one hundred zato

two hundred roan_jato

one thousand arivo

ten thousand iray alina

one hundred thousand iray hetsy

one million iray tapitrisa

3,568,942 roa amby (ambin'ny) efapolo sy sivin_jato sy valo
arivo sy enina alina sy dimy hetsy sy telo tapitrisa

Nenhum comentário: