Marlon muebeitoa yu ajue beisie.

Marlon muebeitoa yu ajue beisie.
Let's learn a foreign language!

quinta-feira, 4 de setembro de 2008

Um pouco Chinês Mandarim

Hi! Ni3 hao3! 你好

Good Morning! zǎo shàng hǎo/ zǎo 早上好/ 早

Good Evening! Xia4 wu3 hao3!/ Wan3 shang4 hao3! 下午好!/ 晚上好!

Welcome! (to greet someone) Huan2 ying2! 欢迎!

How Are You? Ni3 hao3 你好!

I'm Fine, Thanks! Hen3 hao3! Xie4 xie4 很好!谢谢!

And You? Ni3 ne1? 你呢?

Good/ So-So. Yi1 ban1 一般。

Thank You (Very Much)! Xie4 xie4 谢谢!

You're Welcome! (answering "thank you") huan2 ying2! 欢迎!

Hey! Friend! Hai4! Peng2 you4 嗨!朋友!

I Missed You So Much! Duo1 xiang3 ni3 ya4 多想你呀!

What's New? You3 shen2 me xi1 qi2 de? 有什么希奇的?

Nothing Much Mei2 you2! 没有!

Good Night! Wan3 an1 晚安

See You Later! dài huì ér jiàn 待会儿见

Good Bye! zài jiàn 再见

Good Luck! Zhu4 ni3 hao3 yun4! 祝你好运!

Happy Birthday! Zhu4 ni3 sheng1 ri1 kuai4 le4! 祝你生日快乐!

Happy New Year! Xin1 nian2 kuai4 le4! 新年快乐!

Merry Christmas! Sheng4 dan4 kuai4 le4! 圣诞快乐!

Congratulations! Zhu4 he4/Gong1 xi3! 祝贺/恭喜!

Enjoy! (For meals…) Qing3 yong4 can1! 请用餐!

I'd Like To Visit China One Day
Zong3 you3 yi1 tian1 wo3 hui4 qu4 zhong1 guo2. 总有一天我会去中国。

Say Hi To John For me. Ti4 wo3 xiang4 yue1 han4 wen4 hao3. 替我向(约翰) 问好.

Bless you (when sneezing) Gan3 mao4 le, mei2 shi4 ba? 感冒了,没事吧?

Good Night & Sweet Dreams! Wan3 an1 & zuo4 ge4 mei3 meng4! 晚安&做个美梦!

I'm Sorry! (if you don't hear something) Dui4 bu4 qi3! 对不起!

Sorry (for a mistake) Bao4 qian4! 抱歉!

No Problem! Mei2 wen4 ti2! 没问题!

Can You Say It Again? Shen4 me? Zai4 shuo1 yi1 bian4! 什么!再说一遍!

Can You Speak Slowly? Qing3 zai4 shuo1 yi1 bian4! 请再说一遍!

Write It Down Please! Qing3 ji4 xia4! 请记下!

I Don't Understand! Wo3 bu4 dong3! 我不懂!

I Don't Know! Wo3 bu4 zhi1 dao4! 我不知道!

I Have No Idea. Wo3 ye3 bu4 zhi1 dao4! 我也不知道!

What's That Called In Chinese?
Na4 zai4 han4 yu3 li jiao4 shen2 me? 那在汉语里叫什么?

What Does "ni hao" Mean In English?
"ni hao" zai4 ying1 yu3 li zen3 me shuo1? “ni hao”在英语里怎么说?

How Do You Say "Please" In Chinese?
"Please" zai4 han4 yu3 li zen3 me shuo1? “Please”在汉语里怎么说?

What Is This? Zhe4 shi4 shen2 me? 这是什么?

My Chinese Is Bad. Wo3 han4 yu3 shuo1 de bu4 hao2. 我汉语说的不好。

I need to practice my Chinese Wo3 xu1 yao4 lian4 xi2 han4 yu3. 我需要练习汉语。

Don't Worry! Bie2 dan1 xin1! 别担心!

Nenhum comentário: